OM OSS

RISKFUL PLAY ORGANISATIONEN

VARFÖR RISKFUL PLAY?

Riskful Play har en tydlig vision – att lyfta fram lekens centrala roll för barns hälsa och välbefinnande. I en tid där det fokuseras mycket på fysisk aktivitet och idrott, vill vi rikta uppmärksamheten mot den unika betydelsen av leken.

Vårt övergripande mål är att möjliggöra för barn att utforska och leka på ett sätt som involverar risktagande. Vi betraktar barns riskfyllda lek som hälsobringande processer som naturligt hör barndomen till. De utmaningar som barn själva väljer innebär en möjlighet till djupgående lärande och personlig utveckling.

I dagens samhälle står vi inför en paradox där fysiska lek- och rörelseutrymmen ofta utformas med huvudfokus på ekonomi och standarder för att ”garantera barns säkerhet”. Denna inriktning har, paradoxalt nog, lett till minskad fysisk aktivitet bland barn och unga. Den överbeskyddande inställningen i samhället har resulterat i endimensionella miljöer som inte främjar önskvärd lekaktivitet och det utforskande lekande som forskningen visar är avgörande för barns allmänna utveckling.

Riskful Play är en resurs för att förstå och främja lekens drivkrafter, och vi strävar efter att inspirera samhället att erkänna värdet av en aktiv livsstil genom hela livet. Vi engagerar oss aktivt i att stödja och samverka med stadsplanerare, arkitekter, fastighetsförvaltare, kommuner, skolor och förskolor för att forma lek- och rörelsemiljöer som prioriterar barns och ungas behov. Genom att fokusera på både vuxnas attityder och utformningen av dessa miljöer strävar vi efter att skapa trygga platser där barn kan utforska och förstå risker på ett säkert sätt. Denna balanserade syn främjar inte bara barns övergripande utveckling och självständighet utan möjliggör också en hantering av deras naturliga aptit för risktagande på ett säkert och kontrollerat sätt.

RiskfuL PLAY

VÅR GRUNDIDÉ

Riskful Play rör sig i möten mellan lek och organiserad idrott. Möten speglar vår strävan att vara en plattform som lyfter fram lekens betydelse och samtidigt öppnar upp för olika möjligheter inom fysisk aktivitet. Leken är vår främsta ledstjärna, och vi strävar efter att inkludera de barn och unga som föredrar lek framför traditionell idrott. Målet är att erbjuda en mångfald av möjligheter där grundmotoriken kan övas genom allsidig rörelse, där leken fungerar som den vägledande kraften.

Vi inser att traditionell idrott inte alltid tilltalar alla barn och unga. Vår vision sträcker sig bortom det organiserade och syftar till att öppna upp nya synsätt för barn att engagera sig i fysisk aktivitet. Genom att skapa lek- och rörelsemiljöer samt skapa aktiviteter som är spännande och utmanande erbjuder vi en bro mellan den fria utforskningen i leken och de strukturerade rutinerna i idrotten. Vi vill nå de som är minst fysiskt aktiva.

Physical literacy (rörelseförståelse) är en grundläggande komponent i vårt arbete. Vi tror starkt på att utveckla barns fysiska färdigheter och förståelse för rörelse. Genom att integrera physical literacy i våra aktiviteter och miljöer strävar vi efter att ge barnen verktygen att vara aktiva och njuta av rörelse under hela livet. Det handlar inte om att lära sig idrottsliga färdigheter utan att bygga upp en grundläggande känsla som gör att barn mår bra i både kropp och huvud. (Bild grundmotorik)

HISTORIEN BAKOM

HUR BÖRJADE RISKFUL PLAY?

Riskful play startades 2019 som ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden i samarbete med Riksidrottsförbundet, RF/SISU Stockholm, Vallentuna kommun, Korpen Vallentuna civilsamhället i Vallentuna och många engagerade i ämnet som satsningen lyfte.

Observationer av krympande skol- och förskolegårdar, statiska lekplatser och oinspirerande idrottsanläggningar, där barnen inte involveras i utformningen, ledde till grundandet av Riskful Play. Initiativet adresserade bristen på delaktighet som en central orsak till den minskade fysiska aktiviteten.

Riskful Play drev olika pilotprojekt ute i Vallentuna kommun för att stärka barn och ungas påverkan på sina omgivningar, särskilt när det gäller utformningen av barns lek- och rörelseytor. Målet var att ge vuxna och beslutsfattare kunskap och trygghet samt att utrusta barn och unga med verktyg för att utveckla motivation, fysisk kompetens och självförtroende. Genom detta strävade initiativet efter att inspirera samhället att erkänna värdet av en aktiv livsstil genom hela livet.

Projektets analyser och slutresultat avslöjade att rådande säkerhetspraxis och normer för lekplatsutrustning styr utformningen av barn & ungas utemiljöer. Fokus på standardiserade lekytor och säkerhetsbesiktningar har i stor utsträckning exkluderat barnens perspektiv och intressen från designprocessen. Ansvarsfrågan, särskilt rädslan för konsekvenser vid olyckor, överordnas det pedagogiska värdet. Dessa insikter pekar på behovet av att fortsätta projektets arbete för att främja balanserade lekmiljöer där både säkerhet och lekvärden för barnens utveckling prioriteras.

Dessa insikter motiverade oss att starta Riskful Play hösten 2023 som en kunskapsorganisation i det offentligas tjänst. Vår målsättning är att aktivt främja utvecklingen av balanserade lek & rörelsemiljöer i olika skalor från stadsplanering till den enskilda skolgården där såväl säkerhet som barnens utveckling står i fokus. Genom att integrera barnens perspektiv och behov i utformningen strävar vi efter att skapa miljöer som gynnar både trygghet och lärande.

kontakta oss på